संसार व व्यवहार यांचा अध्यात्माशी असलेला संबंध

 

उद्वेगात अडकलेल्या मनुष्याच्या जीवनामध्ये नाथशक्तिपीठातून मार्गदर्शनाव्दारे अध्यात्माचे बीज रुजवल्या जाते. सातत्यपूर्ण अभ्यासाने त्याच्या प्रारब्धात व स्वभावात बदल घडवून आणण्यात येतो. त्याला स्वानंदाची प्रचिती देत असतानाच त्याची भौतिक व पारमार्थिक उन्न्ती साधून त्याचे परस्परांशी असलेले संबंध सुधारुन त्याला निरंतर प्रगतीच्या मार्गावर आणल्या जाते. हाच खरा अध्यात्माचा मानवी जीवनाशी असलेला परस्पर संबंध आहे. यातुन हळूहळू सुदृढ समाजाची निर्मिती होते.