Sep 242017
 
Group wall post by Nathshaktipeeth Akola

Nathshaktipeeth Akola: नरेनà¥�दà¥�रनाथांचा अलà¥�प परिचय नांव नरेनà¥�दà¥�र जगनà¥�नाथ चौधरी उरà¥�फ नरेनà¥�दà¥�रनाथ महाराज जनà¥�म तारीख व गांव 9-10-1937 अकोला शिकà¥�षण à¤�म कॉम, à¤�फ सी à¤�. नागपूर यà¥�निवà¥�हरà¥�सिटी,सी à¤� – इनà¥�सà¥�टिटà¥�यà¥�ट ऑफ चारà¥�टरà¥�ड अकाऊनà¥�टनà¥�टसà¥� ऑफ इनà¥�डिया नà¥�यू दिलà¥�ली. पारà¥�शà¥�वभूमीचे शिकà¥�षण काà¤�पà¥�यà¥�टर सायनà¥�सेस,लॉ, इनà¥�कम टॅकà¥�स,कॉसà¥�ट अकाउनà¥�टसी, रेडियो इनà¥�जीनीयरींग, टायपिंग, मराठी शॉरà¥�ट हॅनà¥�ड आई-वडील वडील अॅडवà¥�होकेट,समाज सेवक, काà¤�गà¥�रेसचà¥�या विविध […]