Dec 032017
 
Photos from Ananta Marodkar's post

Ananta Marodkar: देवगाव(रंगारी) येथे योगाभà¥�यानंद वà¥�यंकटनाथ महाराज चरणी अतिसौरी महायाग व नवनाथ भकà¥�तीसार पारायण पà¥�रचार पतà¥�रक ठेऊन आशिरà¥�वाद घेतांना. 30 (1 day ago) Aniruddha Palaskar: à¥�नमो भगवते वà¥�यंकट नाथाय ,,,,,,सà¥�मरण मातà¥�र संतà¥�षà¥�टाय…,,महाभय निवारणाय..,.,महाजà¥�ञान पà¥�रदाय..,,,.चिदातà¥�मने à¥� (12 hours ago) Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed

Dec 032017
 
Photos from Ananta Marodkar's post

Ananta Marodkar: देवगाव(रंगारी) येथे योगाभà¥�यानंद वà¥�यंकटनाथ महाराज चरणी अतिसौरी महायाग व नवनाथ भकà¥�तीसार पारायण पà¥�रचार पतà¥�रक ठेऊन आशिरà¥�वाद घेतांना. 2 (7 minutes ago) Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed

Dec 032017
 
Photos from Ananta Marodkar's post

Ananta Marodkar: आज दतà¥�तजयंती निमितà¥�त सामà¥�पà¥�रदायिक भजनाचे काही कà¥�षण नाथशकà¥�तिपीठातील आणि भजन करतांना प पà¥� नरेंदà¥�र नाथ महाराज आणि भकà¥�त परिवार 25 (1 day ago) Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed

Dec 032017
 
Photos from Ananta Marodkar's post

Ananta Marodkar: आज दतà¥�तजयंती निमितà¥�त सामà¥�पà¥�रदायिक भजनाचे काही कà¥�षण नाथशकà¥�तिपीठातील आणि भजन करतांना प पà¥� नरेंदà¥�र नाथ महाराज आणि भकà¥�त परिवार 4 (1 hour ago) Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed