Sep 242017
 
नरेन�द�रनाथांचा अल�प परिचय

नांव नरेन�द�र जगन�नाथ चौधरी उर�फ नरेन�द�रनाथ महाराज

जन�म तारीख व गांव 9-10-1937 अकोला

शिकà¥�षण à¤�म कॉम, à¤�फ सी à¤�. नागपूर यà¥�निवà¥�हरà¥�सिटी,सी à¤� – इनà¥�सà¥�टिटà¥�यà¥�ट ऑफ चारà¥�टरà¥�ड अकाऊनà¥�टनà¥�टसà¥� ऑफ इनà¥�डिया नà¥�यू दिलà¥�ली.

पार�श�वभूमीचे शिक�षण का�प�य�टर सायन�सेस,लॉ, इन�कम टॅक�स,कॉस�ट अकाउन�टसी, रेडियो इन�जीनीयरींग, टायपिंग, मराठी शॉर�ट हॅन�ड

आई-वडील वडील अॅडव�होकेट,समाज सेवक, का�ग�रेसच�या विविध कमिट�यांवर कार�य
आई- रमाबाई का�ग�रेसच�या कट�टर समाज सेविका- समाजा मध�ये शिश� व बाल शिक�षणाची स�रवात करणारी पहिली महिला.

व�यवसाय चौधरी आणी कंपनी चार�टर�ड अकाऊन�टन�टस म�हणून गेल�या 54 वर�षा पासून कार�यरत, फायनान�शियल कन�सलटन�ट, आर�थिक व व�यवसायीक सल�लागार,लिमिटेड कंपनीचे मॅनेजींग डायरेक�टर, औद�योगिक कंपनीचे फायनान�स मॅनेजर
धार�मिक संस�थेचे ट�स�टि

लेखक 1 सेक�रेटरियल प�रॅक�टिस इन इन�डिया
2 हा खेळ प�राक�तनाचा की पूर�व संचिताचा
3 नवनाथ बोधामृत
4 नाथ शक�तिपीठ मानवी जीवनाचा �क आधार
5 योगेश��वरानंदानंच�या छायेत

धार�मिक व अध�यात�मिक 1 श�री समर�थ योगाभ�यानंद व�यंटनाथ महाराजांचे अन�ग�रहीत शिष�य या नात�याने त�यांच�याच आज�ञेवरून गेल�या 24 वर�षापासून व�यंकटनाथांचेच ग�रू कार�य प�ढे वाढवीत आहेत.
2 वेद प�रसार व प�रचार कार�य, प�राचिन विद�या व प�रचीन पद�धतींची शिकवणूक हे महत�त�वाचे समाजोपयोगी कार�या नाथशक�तिपीठातून करीतआहेत
3 नाथपंथाचा प�रचार प�रसार व अन�भ�ती कार�य अखंडपणे स�रू आहे.
4 � �ज�य�केशन सोसायटी च�या माध�यमातून वेद विद�यांचे शिक�षण व व�यक�तिमत�त�व विकास घडविण�याचे कार�य
4 समाजातील कोणत�याहि व�यक�तिच�या जीवनातील कोणत�याहि समस�या कर�माच�या माध�यमातून सोडविण�याचे वैशिष�ट�य पूर�ण कार�य शक�तिपिठातून होते.
5 वेद वेदांताच�या सिद�धांतातून वैदिक उपचार करून जीवन कष�टम�क�त द�ःख म�क�त करण�याचे प�रयत�न शक�तिपीठातून होत असतात
6 यज�ञ यागादि प�रयोगांचे वैशिष�ट�य,यज�ञाच�या माध�यमातून वातावरण निर�मीती घरी व समाजात देखील.

कार�यचा उद�देश जिथे जिथे सूर�य किरण पडते तिथल�या माणसाला सत�प�रवृत�त करणे, सज�जन करणे,ईश�वरावर भक�ति करणे व त�याला अध�यात�माची शिकवण देवून तेजस�वी कर�माची ऊपासना करावयास लावणे.

उपासना व पंथ कार�य ः- नित�य उपासना व ग�रूंशी तादाम�य पाऊन नाथ पंथाचे कार�य सद�ग�रूंच�या आज�ञेवरून 1993 सालापासून नित�यपणे स�रू आहे.नाथशक�तिपिठाच�या माध�यमातून हे कार�य स�रू आहे.मानवी जीवाच�या उद�धारार�थ जात पात धर�म,संप�रदाय व पंथ ह�याचा भेद न करता पंथ कार�य करणे अखंडपणे स�रू आहे.

कार�याचा विशेष सन�मान व मान�यता ः-
श�रीमद� जगत� ग�रू शंकराचार�य स�वामी श�रृंगेरीपीठ,
श�रीमद� जगत� ग�रू शंकराचार�य स�वामी कांचिकामाकोटीपीठ,
श�रीमद� जगत� ग�रू शंकराचार�य स�वामी हंपीपीठ ,
श�रीमद� जगत� ग�रू शंकराचार�य स�वामी करवीरपीठ,
श�रीमद� योगी मौनी बाबा ( 375 वर�षे आय� ) नारायणगांव,
श�रीमद� योगिराज मास�टरबाबा अन�सयाश�रम हिमालय,
श�रीमद� योगीराज रामबाबा नाथपंथी गोम�ख हिमालय,
नाथपंथी श�री शिवगिरीबाबा गिरनार क�षेत�र ,
शास�त�रज�ञ पद�मश�री डॉ विजय भटकर,डॉ रघ�नाथ श�क�ल प�णे व अन�य मान�यवर व संस�थानीक ह�यांचे कडून कार�याची विशेष मान�यता अन�भूती .


Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed