Oct 142017
 
40 नवनाथ बोधामृत (contd . .)
लेखकः नरेन�द�रनाथ महाराज, पिठाधिष नाथशक�तिपीठ अकोला
visit web: nathshaktipeeth.org / contact 9130080931

नवनाथ बोधामृताची प�रत कानिफनाथ संस�थान मढी येथे उपलब�ध आहे

जनà¥�मतःच गरà¥�भाशय नाही तरी मूल देतो – वà¥�यंकटनाथ महाराज

श�रीसमर�थ योगाभ�यानद व�यंकटनाथ महाराजांनी आपल�या कार�यकाळात म�हणजे १९३६ ते १९९३च�या काळांत अकोल�याच�या भक�ताला दिलेला प�रसाद पंथाच�या अशाच सिध�दतेची साक�ष देतो. दर�शनार�थी आलेल�या जोडप�याला मूल-बाळ होत नव�हते आणि होणारही नव�हते. डॉक�टरांच�या अनेकविध तपासणीतून हे लक�षांत आले होत की त�या स�त�रीला जन�मतःच गर�भाशय नसल�याम�ळे या जन�मात गर�भधारणा होणे शक�य नाही. परंत� नाथमहाराजांचा तो निर�णय. त�यांनी त�या महिलेला विभूती लावून नारळ दिल आणि दोन वर�षात पाळणा हलेल असे सांगितले. दोन वर�षाची म�दत कां असे म�हटल�यावर ते म�हणाले जो भाग शरीरात जन�मतःयायला हवा तो आला नाही. तो निर�माण करून त�याची योग�य ती वाढ �ाल�यावरच प�ढचा भाग घडेल आणि खरोखरीच घडले देखील तसेच. दोन वर�षानंतर तिला म�लगी �ाली �वढेच नाही तर त�या नंतर तिला �क म�लगा देखील �ाला. हीच तर या पंथाची विशेषता आहे. जे विज�ञानाला शक�य नाही ते नाथ महाराजांनी सहज लिलया करून दाखविले. नाथपंथ आजही आपल�या सिध�दतेने कार�यरत आहे नाथपंथियांशी आपला संपर�क आला नाही त�याम�ळे पंथाचे कार�य आज देखील तसेच चालू आहे हे कळत नाही.

मच�छिंद�रनाथाने गोरक�षास ग�रू उपदेश केला व त�याला नाथपंथाची दीक�षा दिली. प�ढे त�याला आपल�या बरोबर घेवून यात�रेस निघाला. केवढे अचाट सामर�थ�य हे. अयोनी संबंधातून हाडामासाचा १२ वर�षाची वाढ �ालेला म�लगा उकिर�ड�यातून सर�वांसमोर बाहेर येतो. केवळ मंत�रून दिलेल�या विभूतीतून हा प�रकार घडावा, हे तर प�रचलीत विज�ञानाला देखील अशक�य आहे.
नाथ पंथाच हे कार�य अखंडपणे स�र� आहे
नवनाथां नंतर हे कार�य ईश�वरी योजने न�सार स�रू असल�याचे प�रमाण नवनाथ भक�तिसार ह�या मालू कवी विरचीत पोथीप�राणातून सापडते.
नाथशक�तिपीठ हे कार�य अखंड परंपरागत पद�धतीने करित आहे.


Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed