FaceBook

Feeds from Face Book Group pulled here.

Oct 162017
 
Photos from Madhavi Fadnavis's post

Madhavi Fadnavis: आज गà¥�रू दà¥�वादशी !गà¥�रूंततà¥�व काय आहे ?तà¥�यांचं कारà¥�य कशà¥�या पदà¥�धतीने चालत हे जवळून बघणà¥�याचा योग जà¥�याला लाभतो तो या भूतलावर सरà¥�वात भागà¥�यवान असतो ।सगà¥�ण गà¥�रूंचे आयà¥�षà¥�याचà¥�या पà¥�रतà¥�येक पावलावर लाभणारे अमूलà¥�य मारà¥�गदरà¥�शन आपलà¥�याला जीवनाची à¤�क निराळी दिशा देतात।तà¥�यांचà¥�या मारà¥�गदरà¥�शनापà¥�रमाणे जीवन यापन करतांना येणारी पà¥�रतà¥�येक अनà¥�भूती à¤�क मोलाची शिकवण असते।पà¥�रतà¥�येक वेळेला ते पà¥�रेमानेच समजवतील असे […]

Oct 142017
 
Narendra Chaudhary shared a link to the group: प प� नरेंद�रनाथ महाराज.

Narendra Chaudhary: 40 नवनाथ बोधामृत (contd . .) लेखकः नरेनà¥�दà¥�रनाथ महाराज, पिठाधिष नाथशकà¥�तिपीठ अकोला visit web: nathshaktipeeth.org / contact 9130080931 नवनाथ बोधामृताची पà¥�रत कानिफनाथ संसà¥�थान मढी येथे उपलबà¥�ध आहे जनà¥�मतःच गरà¥�भाशय नाही तरी मूल देतो – वà¥�यंकटनाथ महाराज शà¥�रीसमरà¥�थ योगाभà¥�यानद वà¥�यंकटनाथ महाराजांनी आपलà¥�या कारà¥�यकाळात मà¥�हणजे १९३६ ते १९९३चà¥�या काळांत अकोलà¥�याचà¥�या भकà¥�ताला दिलेला पà¥�रसाद पंथाचà¥�या अशाच […]

Oct 142017
 
Narendra Chaudhary shared a link to the group: प प� नरेंद�रनाथ महाराज.

Narendra Chaudhary: 40 नवनाथ बोधामृत (contd . .) लेखकः नरेनà¥�दà¥�रनाथ महाराज, पिठाधिष नाथशकà¥�तिपीठ अकोला visit web: nathshaktipeeth.org / contact 9130080931 नवनाथ बोधामृताची पà¥�रत कानिफनाथ संसà¥�थान मढी येथे उपलबà¥�ध आहे जनà¥�मतःच गरà¥�भाशय नाही तरी मूल देतो – वà¥�यंकटनाथ महाराज शà¥�रीसमरà¥�थ योगाभà¥�यानद वà¥�यंकटनाथ महाराजांनी आपलà¥�या कारà¥�यकाळात मà¥�हणजे १९३६ ते १९९३चà¥�या काळांत अकोलà¥�याचà¥�या भकà¥�ताला दिलेला पà¥�रसाद पंथाचà¥�या अशाच […]

Oct 102017
 
Group wall post by Narendra Chaudhary

Narendra Chaudhary: सदà¥�गà¥�रू नरेंदà¥�रनाथ महाराज लिखित”नवनाथ बोधमृत”ये गà¥�रंथ नाथपंथकी समृदà¥�ध और अखंड परंपरा आजके कालियà¥�गमेभी किस तरह कारà¥�यरत है इसका समगà¥�र विशà¥�लेषण है।ये गà¥�रंथ मराठी भाषामे होणे के कारण हिनà¥�दी भाषिक भविकोकेलीये समà¤�नेमे असà¥�विधा हो रही थी ऊन हिनà¥�दी भाषिक भविकोकेलीये इस गà¥�रंथ दà¥�वारा नवनाथ संपà¥�रदाय तथा नवनाथोकी विसà¥�तृत जाणकारी पà¥�रसारित करणे हेतू इस गà¥�रंथ […]

Oct 102017
 
Group wall post by Narendra Chaudhary

Narendra Chaudhary: सदà¥�गà¥�रू नरेंदà¥�रनाथ महाराज लिखित”नवनाथ बोधमृत”ये गà¥�रंथ नाथपंथकी समृदà¥�ध और अखंड परंपरा आजके कालियà¥�गमेभी किस तरह कारà¥�यरत है इसका समगà¥�र विशà¥�लेषण है।ये गà¥�रंथ मराठी भाषामे होणे के कारण हिनà¥�दी भाषिक भविकोकेलीये समà¤�नेमे असà¥�विधा हो रही थी ऊन हिनà¥�दी भाषिक भविकोकेलीये इस गà¥�रंथ दà¥�वारा नवनाथ संपà¥�रदाय तथा नवनाथोकी विसà¥�तृत जाणकारी पà¥�रसारित करणे हेतू इस गà¥�रंथ […]

Sep 242017
 
Group wall post by Nathshaktipeeth Akola

Nathshaktipeeth Akola: नरेनà¥�दà¥�रनाथांचा अलà¥�प परिचय नांव नरेनà¥�दà¥�र जगनà¥�नाथ चौधरी उरà¥�फ नरेनà¥�दà¥�रनाथ महाराज जनà¥�म तारीख व गांव 9-10-1937 अकोला शिकà¥�षण à¤�म कॉम, à¤�फ सी à¤�. नागपूर यà¥�निवà¥�हरà¥�सिटी,सी à¤� – इनà¥�सà¥�टिटà¥�यà¥�ट ऑफ चारà¥�टरà¥�ड अकाऊनà¥�टनà¥�टसà¥� ऑफ इनà¥�डिया नà¥�यू दिलà¥�ली. पारà¥�शà¥�वभूमीचे शिकà¥�षण काà¤�पà¥�यà¥�टर सायनà¥�सेस,लॉ, इनà¥�कम टॅकà¥�स,कॉसà¥�ट अकाउनà¥�टसी, रेडियो इनà¥�जीनीयरींग, टायपिंग, मराठी शॉरà¥�ट हॅनà¥�ड आई-वडील वडील अॅडवà¥�होकेट,समाज सेवक, काà¤�गà¥�रेसचà¥�या विविध […]

Sep 242017
 
Group wall post by Nathshaktipeeth Akola

Nathshaktipeeth Akola: नरेनà¥�दà¥�रनाथांचा अलà¥�प परिचय नांव नरेनà¥�दà¥�र जगनà¥�नाथ चौधरी उरà¥�फ नरेनà¥�दà¥�रनाथ महाराज जनà¥�म तारीख व गांव 9-10-1937 अकोला शिकà¥�षण à¤�म कॉम, à¤�फ सी à¤�. नागपूर यà¥�निवà¥�हरà¥�सिटी,सी à¤� – इनà¥�सà¥�टिटà¥�यà¥�ट ऑफ चारà¥�टरà¥�ड अकाऊनà¥�टनà¥�टसà¥� ऑफ इनà¥�डिया नà¥�यू दिलà¥�ली. पारà¥�शà¥�वभूमीचे शिकà¥�षण काà¤�पà¥�यà¥�टर सायनà¥�सेस,लॉ, इनà¥�कम टॅकà¥�स,कॉसà¥�ट अकाउनà¥�टसी, रेडियो इनà¥�जीनीयरींग, टायपिंग, मराठी शॉरà¥�ट हॅनà¥�ड आई-वडील वडील अॅडवà¥�होकेट,समाज सेवक, काà¤�गà¥�रेसचà¥�या विविध […]