FaceBook

Feeds from Face Book Group pulled here.

Aug 172017
 
Group wall post by Mandar Chankar

Mandar Chankar: “समरà¥�पण” à¤�काच गà¥�रà¥�ंकडे शिकà¥�षण घेणारे सरà¥�व शिषà¥�य सारखीच विदà¥�या पà¥�रापà¥�त नाही करू शकत.सरà¥�व शिषà¥�य गà¥�रूंनी सांगितलेलà¥�या गोषà¥�टी à¤�कतांना दीसà¥�न येतात पण à¤�कसारखी विदà¥�या पà¥�रापà¥�त नाही करà¥� शकत,कधी विचार केला अस का होत? आपण समरà¥�पणाचा दीखावा तर करà¥� शकतो पण समरà¥�पणाचा वासà¥�तविक अरà¥�थ नाही समजà¥� शकत.गà¥�रूंचà¥�या चरणांवरती फà¥�ल चढवà¥�न कींवा गà¥�रà¥�ंचा आदेश मानलà¥�यामà¥�ळे समरà¥�पन […]

Aug 172017
 
Group wall post by Mandar Chankar

Mandar Chankar: “समरà¥�पण” à¤�काच गà¥�रà¥�ंकडे शिकà¥�षण घेणारे सरà¥�व शिषà¥�य सारखीच विदà¥�या पà¥�रापà¥�त नाही करू शकत.सरà¥�व शिषà¥�य गà¥�रूंनी सांगितलेलà¥�या गोषà¥�टी à¤�कतांना दीसà¥�न येतात पण à¤�कसारखी विदà¥�या पà¥�रापà¥�त नाही करà¥� शकत,कधी विचार केला अस का होत? आपण समरà¥�पणाचा दीखावा तर करà¥� शकतो पण समरà¥�पणाचा वासà¥�तविक अरà¥�थ नाही समजà¥� शकत.गà¥�रूंचà¥�या चरणांवरती फà¥�ल चढवà¥�न कींवा गà¥�रà¥�ंचा आदेश मानलà¥�यामà¥�ळे समरà¥�पन […]

Aug 142017
 
Photos from Madhavi Fadnavis's post

Madhavi Fadnavis: “माना मानव,वा परमेशà¥�वर,मी सà¥�वामी पतितांचा।। भोगी मà¥�हणà¥�नी उपहासा,मी योगी करà¥�मांचा।। सà¥�वतःचà¥�या वाटà¥�याला आलेले सरà¥�व करà¥�मभोग भोगून । गà¥�रूंशी à¤�करूप होऊन, तà¥�यांचà¥�याच करà¥�मपथावर चालून दिन दà¥�बळà¥�या ,दà¥�ःखी,कषà¥�टी जीवांचà¥�या उदà¥�धारासाठी सतत करà¥�मरत राहून ,करà¥�मफळाची अपेकà¥�षा न ठेवता निरासकà¥�त,निरपेकà¥�ष,आणि निरà¥�मोही जीवन जगून असंखà¥�य भकà¥�तांचà¥�या आयà¥�षà¥�याचे सारथà¥�य करणाऱà¥�या,आणि सतत करà¥�ममारà¥�गावर चालून भकà¥�तांकडून सतत करà¥�म सà¥�वाहाकार करवून तà¥�यांचे […]

Aug 042017
 
Madhavi Fadnavis posted in प प� नरेंद�रनाथ महाराज — with Narendra Chaudhary.

Madhavi Fadnavis: 5 (1 hour ago) Sulbha Thorat: गà¥�रà¥�माऊली साषà¥�टांग नमसà¥�कार (1 hour ago) Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed

Aug 042017
 
Madhavi Fadnavis posted in प प� नरेंद�रनाथ महाराज — with Narendra Chaudhary.

Madhavi Fadnavis: 5 (1 hour ago) Sulbha Thorat: गà¥�रà¥�माऊली साषà¥�टांग नमसà¥�कार (1 hour ago) Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed

Aug 042017
 
Madhavi Fadnavis posted in प प� नरेंद�रनाथ महाराज — with Narendra Chaudhary.

Madhavi Fadnavis: 10 (3 hours ago) Sulbha Thorat: गà¥�रà¥�माऊली साषà¥�टांग नमसà¥�कार (3 hours ago) Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed