FaceBook

Feeds from Face Book Group pulled here.

Dec 132017
 
Photos from Madhavi Fadnavis's post

Madhavi Fadnavis: निवृतà¥�तीनाथांनी आपलà¥�या नाथपंथाचे सरà¥�व सामरà¥�थà¥�य आणि सिदà¥�धता सरà¥�व जà¥�ञानदेवांकडे सोपवून पंथपरंपरेचे सूतà¥�र तà¥�यांचà¥�या हाती दिले जà¥�ञानदेवानी पà¥�ढे ही परंपरा पà¥�ढचा काळ लकà¥�षात घेऊन भकà¥�तिमारà¥�गाकडे वळविली परंतà¥� पंथाचे रूप जरी बदलले असले तरी पंथाची मूलभूत ततà¥�वे तीच आणि तेवढीच पà¥�रखर होती आणि आजतागायत आहे.जनकलà¥�याण,समाजकलà¥�याणआणि मनà¥�षà¥�याची आतà¥�मिक उनà¥�नती करून à¤�क चारितà¥�रà¥�य संपनà¥�न समाज निरà¥�माण करणे […]

Dec 132017
 
Photos from Madhavi Fadnavis's post

Madhavi Fadnavis: निवृतà¥�तीनाथांनी आपलà¥�या नाथपंथाचे सरà¥�व सामरà¥�थà¥�य आणि सिदà¥�धता सरà¥�व जà¥�ञानदेवांकडे सोपवून पंथपरंपरेचे सूतà¥�र तà¥�यांचà¥�या हाती दिले जà¥�ञानदेवानी पà¥�ढे ही परंपरा पà¥�ढचा काळ लकà¥�षात घेऊन भकà¥�तिमारà¥�गाकडे वळविली परंतà¥� पंथाचे रूप जरी बदलले असले तरी पंथाची मूलभूत ततà¥�वे तीच आणि तेवढीच पà¥�रखर होती आणि आजतागायत आहे.जनकलà¥�याण,समाजकलà¥�याणआणि मनà¥�षà¥�याची आतà¥�मिक उनà¥�नती करून à¤�क चारितà¥�रà¥�य संपनà¥�न समाज निरà¥�माण करणे […]

Dec 122017
 
Photos from Madhavi Fadnavis's post

Madhavi Fadnavis: चैतनà¥�य शà¥�री मचà¥�छीनà¥�दà¥�रनाथांपासून सà¥�रू à¤�ालेली अखंड गà¥�रà¥�शिषà¥�य परंपरा आजचà¥�या यà¥�गातही अवà¥�याहत सà¥�रू आहे हà¥�याच परंपरेचà¥�या माधà¥�यमातून समाजचà¥�या सरà¥�वांगीण उनà¥�नतीसाठी आणि जनकलà¥�याणासाठी अकोला येथे सदà¥�गà¥�रू नरेंदà¥�रनाथांनी सà¥�थापन केलेले नाथशकà¥�तीपीठ आजही अविरत कारà¥�यरत आहे.शकà¥�तीपीठाचà¥�या माधà¥�यमातून मानवाचà¥�या सरà¥�वांगीण विकासासोबतच तà¥�याचà¥�या दैनंदिन जीवनासाठी,तà¥�याचà¥�या आतà¥�मिक उतà¥�थानासाठी सदà¥�गà¥�रू सततच मारà¥�गदरà¥�शन करीत असतात.सदà¥�गà¥�रू नरेंदà¥�रनाथ महाराज मà¥�हणतात की भौतिक सà¥�ख संपतà¥�ती […]

Dec 122017
 
Photos from Madhavi Fadnavis's post

Madhavi Fadnavis: चैतनà¥�य शà¥�री मचà¥�छीनà¥�दà¥�रनाथांपासून सà¥�रू à¤�ालेली अखंड गà¥�रà¥�शिषà¥�य परंपरा आजचà¥�या यà¥�गातही अवà¥�याहत सà¥�रू आहे हà¥�याच परंपरेचà¥�या माधà¥�यमातून समाजचà¥�या सरà¥�वांगीण उनà¥�नतीसाठी आणि जनकलà¥�याणासाठी अकोला येथे सदà¥�गà¥�रू नरेंदà¥�रनाथांनी सà¥�थापन केलेले नाथशकà¥�तीपीठ आजही अविरत कारà¥�यरत आहे.शकà¥�तीपीठाचà¥�या माधà¥�यमातून मानवाचà¥�या सरà¥�वांगीण विकासासोबतच तà¥�याचà¥�या दैनंदिन जीवनासाठी,तà¥�याचà¥�या आतà¥�मिक उतà¥�थानासाठी सदà¥�गà¥�रू सततच मारà¥�गदरà¥�शन करीत असतात.सदà¥�गà¥�रू नरेंदà¥�रनाथ महाराज मà¥�हणतात की भौतिक सà¥�ख संपतà¥�ती […]

Dec 032017
 
Photos from Ananta Marodkar's post

Ananta Marodkar: देवगाव(रंगारी) येथे योगाभà¥�यानंद वà¥�यंकटनाथ महाराज चरणी अतिसौरी महायाग व नवनाथ भकà¥�तीसार पारायण पà¥�रचार पतà¥�रक ठेऊन आशिरà¥�वाद घेतांना. 30 (1 day ago) Aniruddha Palaskar: à¥�नमो भगवते वà¥�यंकट नाथाय ,,,,,,सà¥�मरण मातà¥�र संतà¥�षà¥�टाय…,,महाभय निवारणाय..,.,महाजà¥�ञान पà¥�रदाय..,,,.चिदातà¥�मने à¥� (12 hours ago) Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed

Dec 032017
 
Photos from Ananta Marodkar's post

Ananta Marodkar: देवगाव(रंगारी) येथे योगाभà¥�यानंद वà¥�यंकटनाथ महाराज चरणी अतिसौरी महायाग व नवनाथ भकà¥�तीसार पारायण पà¥�रचार पतà¥�रक ठेऊन आशिरà¥�वाद घेतांना. 36 (2 days ago) Aniruddha Palaskar: à¥�नमो भगवते वà¥�यंकट नाथाय ,,,,,,सà¥�मरण मातà¥�र संतà¥�षà¥�टाय…,,महाभय निवारणाय..,.,महाजà¥�ञान पà¥�रदाय..,,,.चिदातà¥�मने à¥� (2 days ago) Akshay Kanole: सदà¥�गà¥�रà¥� नाथ महाराज की जय … (22 hours ago) Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज […]

Dec 032017
 
Photos from Ananta Marodkar's post

Ananta Marodkar: देवगाव(रंगारी) येथे योगाभà¥�यानंद वà¥�यंकटनाथ महाराज चरणी अतिसौरी महायाग व नवनाथ भकà¥�तीसार पारायण पà¥�रचार पतà¥�रक ठेऊन आशिरà¥�वाद घेतांना. 41 (4 days ago) Aniruddha Palaskar: à¥�नमो भगवते वà¥�यंकट नाथाय ,,,,,,सà¥�मरण मातà¥�र संतà¥�षà¥�टाय…,,महाभय निवारणाय..,.,महाजà¥�ञान पà¥�रदाय..,,,.चिदातà¥�मने à¥� (4 days ago)  1 Akshay Kanole: सदà¥�गà¥�रà¥� नाथ महाराज की जय … (2 days ago)  1 Dhananjay Joshi: à¥�नमो भगवते […]

Dec 032017
 
Photos from Ananta Marodkar's post

Ananta Marodkar: देवगाव(रंगारी) येथे योगाभà¥�यानंद वà¥�यंकटनाथ महाराज चरणी अतिसौरी महायाग व नवनाथ भकà¥�तीसार पारायण पà¥�रचार पतà¥�रक ठेऊन आशिरà¥�वाद घेतांना. 2 (7 minutes ago) Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed

Dec 032017
 
Photos from Ananta Marodkar's post

Ananta Marodkar: आज दतà¥�तजयंती निमितà¥�त सामà¥�पà¥�रदायिक भजनाचे काही कà¥�षण नाथशकà¥�तिपीठातील आणि भजन करतांना प पà¥� नरेंदà¥�र नाथ महाराज आणि भकà¥�त परिवार 4 (1 hour ago) Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed

Dec 032017
 
Photos from Ananta Marodkar's post

Ananta Marodkar: आज दतà¥�तजयंती निमितà¥�त सामà¥�पà¥�रदायिक भजनाचे काही कà¥�षण नाथशकà¥�तिपीठातील आणि भजन करतांना प पà¥� नरेंदà¥�र नाथ महाराज आणि भकà¥�त परिवार 25 (1 day ago) Source: प पु नरेंद्रनाथ महाराज – Wallflux Atom Feed