Jan 182016
 

जीवनातील खडतर योग, कधीही न बदलणारे प्रारब्ध, वेदमंत्राच्या माध्यमातून उपासनेच्या आधाराने तसेच ज्योतिषशास्त्राच्या साहाय्याने कसे बदलता येइल हे विशद केले आहे.